นายกสมาคมส่องพระแท้เมืองสยาม

อาจารย์นุ พระแท้เมืองสยาม
นายกสมาคมส่องพระแท้เมืองสยาม

สมาคมส่องพระแท้เมืองสยาม

สมาคมส่องพระแท้เมืองสยาม ได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 ได้รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม จากอธิบดีกรมการปกครองในฐานะนายทะเบียน โดยสมาคมส่องพระแท้เมืองสยามจัดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. อนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และวัตถุมงคลทุกชนิด
  2. ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ พระเครื่อง พระบูชา และวัตถุมงคลทุกชนิด
  3. ให้ความร่วมมือทำกิจพรรมกับองค์กรการกุศล เพื่อสาธารณะประโยชน์
  4. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง