สมาคมส่องพระแท้เมืองสยาม

งานมหกรรม การประกวดพระเครื่องไทย ครั้งที่ 15

วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2565
ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ห้องบุษราคัม

ผู้ชนะงานประกวด พระเครื่องไทย ครั้งที่ 15